velkykrtis.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Každý obyvateľ BB kraja vyprodukoval

v priemere 283 kg komunálneho odpadu

Každý obyvateľ Banskobystrického kraja vyprodukoval v priemere 283 kg komunálneho odpadu, zhodnotilo sa len 20,3 % odpadu.

 

 

   Podľa údajov Štatistického úradu SR vzniklo v roku 2015 v Banskobystrickom kraji 918 919,6 ton priemyselného odpadu, s medziročným nárastom o 20,9 %. V rámci SR predstavoval podiel Banskobystrického kraja 10,6 %. Z celkového množstva odpadu sa 16,5 % zhodnotilo materiálovo, 0,9 % energeticky, 25,4 % spätným získavaním organických látok vrátane kompostovania a 20,1 % iným spôsobom, 28,2 % odpadu skončilo na skládkach. Podľa miery rizika nebezpečenstva sa odpad z hospodárstva člení na nebezpečný a ostatný odpad. Nebezpečný odpad v roku 2015 v Banskobystrickom kraji tvoril 3,2 % z celkového množstva odpadu a ostatný odpad sa podieľal na celkovom objeme odpadu 96,8 %. Najväčšie množstvo z nebezpečného odpadu tvorili odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd a úpravní vody (13 %), odpady z olejov a iných kvapalných palív (9,2 %),  odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a iných materiálov (9 %) a  odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov (8,8 %), odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti (8 %), stavebné odpady a odpady z demolácií (7,6 %)  a odpady inak nešpecifikované tvorili 31,9 %. Z ostatného odpadu najväčšiu položku tvorili stavebné odpady a odpady z demolácií (25,8 %), odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania (20,4 %), odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku (15,4 %), odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva (13 %) a odpady z tepelných procesov (12,4 %). 

   V obciach Banskobystrického kraja bolo v roku 2015 vyprodukovaných 184 912  ton komunálnych a drobných stavebných odpadov, čo predstavuje 9,8 % podiel zo všetkých obcí SR, pričom Banskobystrický kraj vyprodukoval najmenej odpadu zo všetkých krajov SR. V porovnaní s rokom 2014 sa v Banskobystrickom kraji množstvo komunálneho odpadu mierne znížilo o 462 ton (o 0,2 %). Separovalo sa 24 574 ton, čo predstavuje 13,3 % z komunálneho odpadu celkom, z toho nebezpečného odpadu bolo v kraji separovaných 643 ton. Celkovo za SR bolo separovaného 11,6 % komunálneho odpadu. Jeden obyvateľ kraja vyprodukoval v prepočte 283 kg odpadu. V produkcii odpadu na obyvateľa v porovnaní s ostatnými krajmi, najmenej odpadu na obyvateľa zaznamenali v Prešovskom kraji (264 kg), v Banskobystrickom kraji (283 kg) a Košickom kraji (294 kg). Najviac odpadu na obyvateľa produkovali Bratislavský kraj (463 kg) a Trnavský kraj (443 kg).   Medziročne nastal nárast množstva komunálneho odpadu na obyvateľa vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho kraja. V Banskobystrickom kraji sa množstvo vyprodukovaného odpadu na obyvateľa takmer nezmenilo (nárast o 0,2 kg na obyvateľa).

 

 

Údaje o  nakladaní s komunálnym odpadom hovoria, že v Banskobystrickom kraji je zhodnocovaných 20,3 % odpadu na obyvateľa (57,46 kg/obyv.). V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo zhodnotené o 1,17 kg komunálneho odpadu na obyvateľa menej. Ide o percentuálny pokles zhodnoteného odpadu z 20,8 % na 20,3 %. V rámci krajov, najviac zhodnoteného komunálneho odpadu je v Bratislavskom kraji (68,4 %) a Košickom kraji  (49,6 %). Najmenej zhodnocujú v Prešovskom kraji (16 %). Z množstva zhodnocovaného odpadu v Banskobystrickom kraji 63,7 % sa zhodnocuje kompostovaním, 17,9 % pripadá na zhodnocovanie materiálovo - ako druhotná surovina, 1,39 % odpadu sa zhodnocuje energeticky a 17,03 % iným spôsobom. Až 79,3 % komunálneho odpadu z obcí Banskobystrického kraja skončilo v roku 2015 na skládkach. Z uvedeného vyplýva, že stále veľa odpadu končí na skládkach. Za SR je to 69 % podiel z komunálneho odpadu, pričom najviac skládok je v Prešovskom kraji (83,7 %), najmenej v Bratislavskom kraji (31,3 %).

 

 

   Z územného hľadiska vyprodukovali najviac komunálneho a drobného stavebného odpadu obce v okresoch Banská Bystrica (20,9 %), Zvolen (12,62 %), Lučenec (10,62 %), Rimavská Sobota (10,38 %), Brezno (9,5 %) a Žiar nad Hronom (6,9%). Ostatné okresy mali podiel vyprodukovaného odpadu v rámci Banskobystrického kraja pod 6 %. Najmenší podiel komunálneho odpadu kraja bol vyprodukovaný v obciach okresov Banská Štiavnica (2,73 %) a Poltár (2,81 %). Najvyššie percento  zhodnocovania odpadu z celkového množstva komunálneho odpadu vyprodukovaného v jednotlivých okresoch mali v roku 2015 okresy Zvolen (25,86 %), Banská Bystrica (25,72 %), Žiar nad Hronom (25,06 %), Brezno (22,17 %), Žarnovica (22,01 %). Ostatné okresy zhodnocovali menej ako 20 % vyprodukovaného komunálneho odpadu, najmenej sa odpad zhodnocoval v okresoch Revúca (10,53 %) a Veľký Krtíš (10,72 %). Z územného hľadiska bol medziročnom porovnaní zaznamenaný najväčší pokles v zhodnocovaní odpadu v okrese Detva.

 

 

 

Oddelenie informačného servisu

Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Veľký Krtíš-Dolné Plachtince, Horné Plachtince, Nenince, Pôtor, Sklabiná, Stredné Plachtince, Veľké Zlievce, Želovce,
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang